ANBI

Sinds 11 juli 2012 beschikt de Jessehof over de ANBI-status. U kunt dat hier controleren. Dat levert belastingvoordelen op voor donateurs.

ANBI gegevens

Stichting Interkerkelijk Diaconaal Centrum de Jessehof

Bezoek- en postadres: Burgwal 50 | 2611 GJ | Delft
T: 015-8871539 (tijdens openingstijden van de Jessehof)
E: info@jessehof.nl of gebruik het contactformulier op deze website
Bank: NL93 TRIO 0254 7541 20 t.a.v. Centrum de Jessehof te Delft.

Bestuur

Het bestuur van de Jessehof bestaat. uit:

NaamAangetredenAftredend
Saskia Bolten (voorzitter) per 1 december 2018Aftredend 1 december 2022
Gerke Kok (secretaris) per 1 december 2018Aftredend 1 december 2022
Jenny Goedhart (penningmeester)per 17 december 2021Aftredend 17 december 2024
Anneke Kroesen (public relations; fondswerving)per 12 november 2014
Herbenoemd 12 november 2018.
Aftredend 12 november 2022
Bertjan Bosselaar (vertegenwoordiger vrijwilligers) per 1 december 2018Aftredend 1 december 2022
Gé de Joodeper 17 december 2021Aftredend 17 december 2024

Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij zijn na aftreden terstond opnieuw benoembaar.

Kascommissies

Kascommissie (over 2018-2020): 

de heren Dolman en Nielsen Gerlach.

Stichtingsraad

De stichtingsraad houdt toezicht op het bestuur van de stichting. De stichtingsraad staat daarnaast het bestuur bij met gevraagd en ongevraagd advies over bestuur, beleid en functioneren van de stichting. De stichtingsraad bestaat uit Johan de Gelder, Gerwin Guichelaar, Hans van Wingerden en Klaas van Breugel.

Doelstelling

In de statuten staat dat de stichting zich ten doel stelt voor inwoners van de stad Delft die te maken hebben met materiële armoede en/of sociale problemen een ontmoetingsplek te creëren waar zij zich kunnen ontspannen, anderen kunnen ontmoeten en een luisterend oor kunnen vinden.

Beleid

De Jessehof werkt vanuit de presentiebenadering. Dat betekent dat wij ons aansluiten bij de leefwereld van de mensen die ons bezoeken. Begin 2019 is het beleidsplan Jessehof 2019-2022 vastgesteld, thans vervangen door het beleidsplan Jessehof 2022-2025.  Uitgangspunt is dat we ons werk, dat we de afgelopen jaren hebben opgebouwd, voortzetten. Wij blijven werken aan de verkleining van sociale en emotionele eenzaamheid. Wij blijven dat doen vanuit de presentiebenadering en wij blijven ons open stellen voor alle inwoners van Delft.

In ons beleidsplan zijn ook nieuwe voornemens opgenomen:

  • De Jessehof gaat het vrijwilligersbeleid verder uitwerken
  • Voor de werving van nieuwe vrijwilligers stelt de Jessehof een profiel op dat bij ons past en benutten wij gelegenheden van derden om deze vrijwilligers te werven.
  • Van vrijwilligers wordt verlangd dat zij de basistraining met daarin de presentie-training volgen.
  • Het bestuur moet zorgen voor de nodige financiële middelen. Fondsenwerving is een belangrijke taak van het bestuur.
  • Het bestuur ontwikkelt een beschermde digitale omgeving waarin relevante bestuursdocumenten bewaard en uitgewisseld kunnen worden.
  • In de Jessehof komen bezoekers, werken vrijwilligers, functioneert een bestuur en een Stichtingsraad, zijn regelmatig pastores aanwezig voor pastorale gesprekken. Er zijn er contacten met de Stichting Vrienden van de Jessehof, met de deelnemende kerken en met sponsors en de gemeente Delft. Voor de weerbaarheid en de toekomst wordt gewerkt aan een betere onderlinge verbinding en in een aantal gevallen aan revitalisering van de organisatie. De Jessehof blijft werken aan draagvlak in de stad.
  • Alle communicatielijnen worden op elkaar afgestemd, zodat voor iedereen duidelijk is wat de taken en verantwoordelijkheden zijn.
  • De Jessehof zou graag zien dat contactpersonen van diverse inloopplekken in Delft een keer per jaar bij elkaar komen om kennis en ervaring te delen.
  • Een nieuwe activiteit van de Jessehof is het straatpastoraat. Voorlopig zal dit voor 8 uur in de week vervuld worden door de coördinator. Het straatpastoraat kan worden voortgezet zolang er externe subsidie beschikbaar is.

Financieel overzicht

De staat van baten en lasten over 2021 is opgenomen in het jaarverslag 2021 en is hier te downloaden.

Oudere jaarverslagen vindt u hier.

Hier vindt u het Standaardformulier publicatieplicht Fondswervende organisaties Jessehof met de gegevens over 2019 en 2020.

 

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

Kamer van Koophandel -RSIN

Kamer van Koophandel dossiernummer: KvK: 55670652

Het RSIN (Rechtspersoon Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) van de Jessehof is: 851811413.

De publicatie KvK Jaarverslag 2021 vindt u hier