Gasten van de Jessehof

De bezoekers van het centrum zijn in principe de inwoners van Delft, alle inwoners van Delft. Er zijn meer specifiek twee groepen waarop het inloopcentrum zich in eerste instantie wil richten: mensen die lijden onder sociale of emotionele uitsluiting.

Sociale uitsluiting

Sociale uitsluiting treedt op als mensen langere tijd in armoede leven. Wij gaan hierbij uit van mensen die een bijstanduitkering ontvangen (tot 130% van de bijstandsnorm). Deze mensen hebben behoefte aan financiële ondersteuning maar dreigen door materiële tekorten ook in sociaal opzicht vast te lopen doordat zij geen geld hebben voor clubs, vakanties, recreatie etc. Sommige mensen zeggen dat ze vooral thuis blijven want “zodra we naar buiten gaan, kost alles geld”

Emotionele uitsluiting

Emotionele uitsluiting treedt op bij mensen die zich eenzaam voelen; ouderen die hun vrienden verloren hebben, mensen die niet sociaal vaardig zijn, psychisch zwakkeren, internationale studenten etc. In Delft zijn er veel mensen die zich eenzaam voelen en die een plaats waar ze zomaar zonder vragen binnen kunnen komen voor koffie of gesprek, goed kunnen gebruiken.

Uit het behoefteonderzoek kwamen de volgende categorieën mensen als potentiële gasten naar voren;

 • Ouderen in de leeftijd van 50+ -60+
  Een specifieke doelgroep zijn mensen van 50+, 60+ jaar. Mensen die al een groot deel van hun leven achter zich hebben, vaak teleurgesteld zijn en geen hoop meer hebben op verbeteringen. Zij hebben vaak weinig familie, zijn vaak sociaal gestrand maar nog wel mobiel.
 • Oudste ouderen (70+ – 80+)
  Zij lijden aan eenzaamheid, ze hebben een beperkte actieradius, minder sociale contacten door verlies van partner en vrienden. Zij vormen een stille groep, en zijn vaak gelovig. Ze lijden aan depressies en voelen zich buitengesloten van de samenleving. Vaak hebben zij lang voor partner gezorgd en als deze dan wegvalt, vallen ze in een gat. Deze groep ouderen is moeilijk te bereiken omdat ze niet makkelijk om hulp vragen, ze willen niet afhankelijk zijn van anderen. Mogelijk contact zou kunnen lopen via thuiszorg, bezoekgroep stadsdiaconaat, DIVA, huisartsen. Voor deze oudere ouderen zou je eens in de zoveel tijd hele specifieke activiteiten kunnen organiseren rond bepaald thema. Je kan ze dan misschien ook ophalen.
 • Mensen met psychische problematiek
  Het gaat hier om (licht) psychiatrische patiënten die ambulant zijn maar zich niet makkelijk in de samenleving handhaven en op wie de samenleving soms raar/angstig reageert. Zij zoeken een plek waar ze zichzelf kunnen zijn en anderen kunnen ontmoeten.
 • Mensen met sociale problematiek
  Voor de dak- en thuislozen in Delft zijn al veel faciliteiten, zoals een dagopvang, een sociaal pension, een nachtopvang etc. Daarom richt het Ontmoetingscentrumhaar activiteiten niet specifiek op daklozen om dit beleid niet te doorkruisen.. In overleg meet Perspektief wordt bekeken in hoeverre er speciale voorzieningen voor hen, bijv. maaltijd op zaterdag mogelijk zijn.
  Ook voor mensen van Stoed die al uit de schulden zijn, zou het een optie zijn. Zij hebben weer rust maar, hebben geen werk en zijn in isolement geraakt, zij zouden hier ook baat bij hebben. Hetzelfde geldt voor veel mensen die aangewezen zijn op de voedselbanken.

Naast deze potentiële bezoekers die door meerdere respondenten werden genoemd, is er nog een groep die waar we nog minder zicht op hebben: volwassenen met een lichamelijke handicap die zelfstandig of beschermd wonen. Door hun beperking is hun kans op werk en sociale contacten buiten de eigen groep beperkt. Velen voelen zich eenzaam. Hoe groot deze groep in Delft is, is nog onbekend.

Blijft staan dat iedereen welkom is, die zich niet herkent in een van deze groepen gasten.