Visie IDC de Jessehof

Het interkerkelijk diaconaal centrum is een interkerkelijk (geen interreligieus) initiatief. De christelijke spiritualiteit is de kracht die het diaconaal centrum/ inloophuis en de werkgroep drijft. De bemensing van het centrum gebeurt door diverse pastores die ‘diensten’ draaien en door vrijwilligers.

Doelstelling

Vanuit het brainstormen van de werkgroep interkerkelijke diaconaal centrum is op basis van discussie, literatuur en bezoek aan diverse inloopcentra in Nederland, de volgende doelstelling geformuleerd:

Het interkerkelijk diaconaal centrum wil een centrale plek in de stad zijn waar iedereen meer dan welkom is, waar je jezelf kunt zijn en anderen kunt ontmoeten. Samen koffie drinken, samen eten of een fijn gesprek voeren is voor velen immers geen dagelijkse vanzelfsprekendheid. Door een luisterend oor te bieden, willen we vanuit een christelijke levensvisie een deel van de leegte opvullen die veel mensen iedere dag in hun leven ervaren. De vrijwilligers creëren met elkaar een warme ontmoetingsplek zodat minder mensen in een isolement geraken.

Het centrum wil een plek zijn waar mensen even hun toevlucht kunnen zoeken, waar ze even kunnen bijkomen of uitblazen van de drukke en snelle wereld om hen heen. Het centrum is echter ook met nadruk bedoeld voor hen die te maken hebben met materiële en/of sociale armoede of andere sociale of geestelijke nood. Het centrum is een plek waar de Delftse kerken diaconaal en pastoraal present willen zijn in de stad. Het centrum zal op een gemakkelijk te vinden en te bereiken centrale plek in de stad Delft zijn gesitueerd.

Het centrum zal een duidelijke plaats zijn waar mensen naast rust, stilte en een luisterend oor, effectief hulp kunnen ontvangen. Dat betekent dat er naast directe hulp ook doorverwezen zal worden naar andere organisaties die passende hulp bieden. De verwachting is dat er in de praktijk zelfs meer doorverwijzing zal zijn dan het bieden van ‘eigen’ hulp. Het centrum zal dus een centraal diaconaal loket zijn, maar ook een plek voor gesprek, gebed, stilte, zingeving en cursussen.

Er wordt naar gestreefd om voor de (pastorale) opvang zoveel mogelijk in Delft werkzame pastorale beroepskrachten in te zetten en deze volgens een rooster in te plannen. De inroostering van pastorale beroepskrachten in het centrum zorgt er bovendien voor dat deze pastorale beroepskrachten ook meer zichtbaar worden voor de mensen van Delft en dat ze elkaar tegenkomen in het gezamenlijke project, waardoor weer meer synergie in de werkzaamheden zal ontstaan.

Samenvattend wil het interkerkelijk ontmoetingscentrum een vaste en laagdrempelige plaats bieden aan wie dit nodig heeft en deze bezoekers warme, aandacht, rust en eventueel ondersteuning bieden. Het gaat niet om professionele hulpverlening zoals deze al binnen Zorg en Welzijnsector bestaat. We proberen een zo breed mogelijke groep mensen te bereiken. We doen dit vanuit een kerkelijke achtergrond maar zijn duidelijk niet evangeliserend.

Presentie theorie

Binnen de werkgroep was al snel duidelijk dat we niet de financiële middelen hadden om iedereen in Delft ondersteuning aan te kunnen bieden. Daar zijn we ook niet voor. Wat we wel te bieden hadden was onze presentie of bewuste aanwezigheid. Andries Baart (2001) heeft de presentietheorie geformuleerd als theologische reflectie op zijn werk met buurtbewoners in oude wijken. De presentiemethode is een aanwezigheidsbenadering. Gastvrijheid als de basis van waaruit het mogelijk is een relatie met een ander aan te gaan. Het doel is er te zijn voor en met de ander, mogelijkheden te scheppen om de ander in zijn eigenheid te benaderen. Het is essentieel in de presentiemethode dat de vrijwilliger aansluit bij de leefwereld en levensloop van de ander, het gaat om het nabij blijven ook waar het leven niet meer goed komt.

De doelen en waarden die achter dit optreden liggen, zijn het herstel en behoud van de menselijke waardigheid en het aanbieden van hulpbronnen om dat te bereiken. Presentie houdt in dat er aandacht is voor de ander, voor wie de ander is en met name voor het invoelen wat er voor de ander op het spel staat.

In praktijk betekent dit dat alle gasten welkom zijn en dat er niet aan hen getrokken wordt om over hun problemen of hun leven te vertellen. We bieden een luisterend oor als ze dat zelf willen en vooral aandacht en vriendschap. Als mensen niets willen vertellen en alleen een kop koffie willen drinken is dat ook goed.

Samenwerking andere organisaties

Er zijn in Delft veel sociale voorzieningen maar deze zijn veelal gericht op hulpverlening. Bij ons komen mensen als persoon en niet als probleem. De meerwaarde voor de gasten is juist dat je in een ontmoetingscentrum niets hoeft. In het centrum kunnen wel behoeften gesignaleerd worden die door maatschappelijke instellingen geboden worden. Er wordt gericht informatie verstrekt maar zeer beperkt doorverwezen omdat mensen vaak al in hulpcircuits zitten. Er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij bestaande voorzieningen; als er bijv. behoefte is aan een moedergroep voor jonge moeders, kan daar ook een lezing aan geplakt worden van een arts, een gezinscoach van CJG etc.